Οικονομία

ΤΧΣ: Ζημίες 1,16 δισ. στο εννιάμηνο

Ζημιογόνο, όπως άλλωστε αναμενόταν, αποδείχθηκε το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα.

Τα στοιχεία αφορούν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και σε αυτά αποδεικνύεται ότι οι ζημίες του, για το εξεταζόμενο διάστημα, έφθασαν στα 1.166,6 εκατ. ευρώ (από 8.271,7 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2015). Παράλληλα το ΤΧΣ «είδε» τα έσοδά του από τόκους να υποχωρούν κατά 34% και να φθάνουν στα 9,9 εκατ. ευρώ (από 15 εκατ. το 2015).

Αντίθετα «ράλι ανόδου» σημείωσαν τα «γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έσοδα» (όπως τα χαρακτηρίζει το ίδιο το Ταμείο), καθώς εκτινάχθηκαν στα 4,8 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. στο εννεάμηνο του 2015, σημειώνοντας ενίσχυση 220%!.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

Τα κυριότερα σημεία των οικονομικών καταστάσεων, κατά την ως άνω περίοδο, είναι τα ακόλουθα:

Α. Χρηματοοικονομική Επίδοση του Ταμείου

Έσοδα από τόκους: Κατά την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 9,9εκ. έναντι € 15,0εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση οφείλεται στην επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατείχε το ΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Οι τόκοι του 2016 προέρχονται από τις καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δαπάνες προσωπικού: Κατά την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των € 2,1εκ. έναντι ποσού € 2,2εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 4,8εκ. έναντι € 1,5εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια των συγκεκριμένων δράσεων που ανέλαβε το ΤΧΣ που απορρέουν από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2015 και για την πώληση της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Το υπόλοιπο περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που κατέχονται από το Ταμείο. Η ζημία ποσού € 1.166,6εκ. κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2016 (εννεάμηνο 2015: € 8.271,7εκ. ζημία) περιλαμβάνει τη ζημία από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (εννεάμηνο 2016: € 1.118,3εκ. ζημία, εννεάμηνο 2015: € 9.505,1εκ. ζημία), το κέρδος από την αποτίμηση των warrants (εννεάμηνο 2016: € 0,9εκ. κέρδος, εννεάμηνο 2015: € 1.233,4εκ. κέρδος) και τη ζημία από την αποτίμηση των CoCos (εννεάμηνο 2016: € 49,2εκ. ζημία, εννεάμηνο 2015: € 0εκ.).

Πληροφορίες για το συντάκτη

Δέσποινα Λάππα

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας