Η Κραυγή του Ενστόλου

«Υπηρεσιακή Τοποθέτηση»

του Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου

«ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ ΜΗ ΑΝΑΚΡΙΤΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Μ.Α.Υ) ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΧΕΤ: Α) ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β) Ν. 2462/1977 Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Γ) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.)
Δ) Ν.2226/1994
Ε) Ν. 2800/2000
ΣΤ) Ν. 3686/2008

Με την παρούσα τοποθέτησή μου θέλω να τονίσω την μεγάλη αδικία που γίνεται σε βάρος των Αρχιφυλάκων (Μ.Α.Υ) έναντι των ομοιοβάθμων τους Αρχιφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων (Α.Υ).
Προσδοκώ ότι κάποια στιγμή η Φυσική μας Ηγεσία θα διορθώσει την αδικία που έχει δημιουργηθεί, σχετικά με την ανισότητα μεταξύ ομοιόβαθμων, αλλά και την αποκατάστασή τους από την βαθμολογική στασιμότητα που υφίστανται επίχειρα και αναίτια.

Στην (Α) σχετική επισημαίνονται τα παρακάτω:
Σύνταγμα της Ελλάδος

Μέρος Πρώτο άρθρο 2 § 1:
«Η αξία του ανθρώπου την οποία υποχρεούται κατά το Σύνταγμα, να σέβεται και να προστατεύει η Πολιτεία, είναι ο απαραβίαστος εκείνος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειμένου που διακρίνει τον άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και αφετέρου από τα αντικείμενα του δικαίου».

Μέρος Δεύτερο άρθρο 4 §1:
Για την ισονομία και ισοπολιτεία που πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται από όλους κατά το Σύνταγμα, αναφέρεται ότι:
«Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

Μέρος Δεύτερο άρθρο 4 §2:
«Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Στην (Β) σχετική που αφορά την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υπογράφτηκε το έτος 1948 από όλα τα κράτη – μέλη του Ο.Η.Ε. και κυρώθηκε στην χώρα μας το 1977 με το Ν. 2462/1977, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1:
«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα».

Άρθρο 7:
«Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση».
Στην (Γ) σχετική ο Κ.Π.Δ αποσαφηνίζει πλήρως ποιοι προβλέπεται και έχουν αρμοδιότητα στην προανάκριση:

Άρθρο 33: Γενικοί Ανακριτικοί Υπάλληλοι
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Προανάκριση και η Προανακριτική εξέταση (άρθρο 31§1α’ και β’) γίνονται ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και υπό τη Διεύθυνσή του από τους:
α) Πταισματοδίκες και οι Ειρηνοδίκες.
β) Βαθμοφόρους της Χωροφυλακής που έχουν βαθμό τουλάχιστον Υπενωμοτάρχη.
γ) Αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν βαθμό τουλάχιστον Υπαρχιφύλακα.
Αν οι παραπάνω δεν υπάρχουν ή έχουν κώλυμα και έως ότου αναλάβουν την Προανάκριση, αν υπάρχει κίνδυνος για την αναβολή, η Προανάκριση γίνεται από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα της Κοινότητας.
Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος προανάκριση ενεργεί και ο Ανακριτής.
Την Προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο Ειδικός Ανακριτής Ανηλίκων (άρθρο 4 παρ. 2α).

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Άρθρο 243: Πότε και ποιόν ενεργείται
1. Η Προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε Ανακριτικό Υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του Εισαγγελέα ενώ από τον Ανακριτή ενεργείται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 251: Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την Ανάκριση
Ο Ανακριτής και οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι που αναφέρονται στα άρθρα «33 και 34», όταν λάβουν παραγγελία του Εισαγγελέα και στις περιπτώσεις του άρθρου 243 παρ. 2 αυτεπαγγέλτως, οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορουμένους, να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια
αυτοψίας, αφού πάρουν μαζί τους, αν υπάρχει ανάγκη, Ιατροδικαστές ή άλλους Πραγματογνώμονες, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαμβάνουν πειστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος.

Στην (Δ) σχετική σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 2 του Νόμου, ορίζεται ότι οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων είναι Ανακριτικοί Υπάλληλοι, κατά την έννοια της § 1 του άρθρου 33 του Κ.Π.Δ.
Στην (Ε) σχετική ο αναφερόμενος Νόμος «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», περιλαμβάνει στο τέταρτο κεφάλαιο «Θέματα Αρμοδιοτήτων», το άρθρο 16 εκ του οποίου η § 1 συγκεκριμενοποιεί ότι:
«Καθήκοντα Γενικών Ανακριτικών Υπαλλήλων ασκεί το Αστυνομικό Προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της § 3 του άρθρου 2 του Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α – 122).

Στην (ΣΤ) σχετική (Ν. 3686/2008) διευκρινίζεται στο άρθρο 14 της § 1 το εξής:
«Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι Παραγωγικές.
Ως Παραγωγικές Σχολές θεωρούνται και οι Σχολές Χωροφυλάκων, Ενωμοταρχών και Ανθυπομοιράρχων του πρώην Σώματος της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων».
Σύμφωνα με τον παραπάνω αναγραφόμενο Νόμο, στο άρθρο 3 § 1 σχετικά με τις Κρίσεις – Προαγωγές – Αρχαιότητα αναφέρεται ότι:
«Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των Υπαρχιφυλάκων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Αστυφύλακες».

Παράλληλα το άρθρο 9 του ίδιου Νόμου «Εξέλιξη Αστυφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων του Ν. 2226/1994», στην § 1 αναφέρει ότι:
«Οι Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι του Ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α’) προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα».

Επιπροσθέτως το άρθρο 11 του παραπάνω Νόμου «Εξέλιξη Αστυφυλάκων Μη Ανακριτικών Υπαλλήλων», στην § 1 ερμηνεύει ότι:
«Οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα Ανακριτικού Υπαλλήλου προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους αντιστοίχως».

Επιπλέον στην § 2 του προαναφερθέντος άρθρου αναλύεται ότι:
«Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου που συμπληρώνουν τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και αποστρατεύονται με αίτησή τους ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β’, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εξομοιούμενοι με Αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους Αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί στο βαθμό αυτόν επ’ ανδραγαθία.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δεδομένα, πρέπει το γρηγορότερο δυνατό ν’ αρθούν οι ανισότητες που έχουν συντηρηθεί μέχρι σήμερα, σχετικά με τον αναίτιο διαχωρισμό τους σε Μ.Α.Υ και Α.Υ, την βαθμολογική αποκατάστασή τους και αναμένω να δοθεί μία λύση, η οποία δεν είναι άλλη από την εφαρμογή των αντίστοιχων Νόμων.

Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι δεδομένη η βαθμολογική εξέλιξη και ο Λοχίας ή ο αντίστοιχος των υπολοίπων Σωμάτων (Πολεμικό Ναυτικό – Πολεμική Αεροπορία), φθάνει να αποστρατεύεται με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και του αντίστοιχου των υπολοίπων Σωμάτων.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ακόμα και οι εθελοντές της Υπηρεσίας αυτής, τυγχάνουν βαθμολογικής εξέλιξης και ο Πυροσβέστης προάγεται κάθε πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, για να φθάσει μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου.
Επιπρόσθετα στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι Λιμενοφύλακες ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, εξελίσσονται αναλόγως, μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή Σημαιοφόρου Λ.Σ.
Θα ήταν σημαντική παράληψη να μην τονίσω την ανεξήγητη διάκριση που έχει διαμορφωθεί και τους διαχωρίζει σε Μη Ανακριτικούς Υπαλλήλους (Μ.Α.Υ) και Ανακριτικούς Υπαλλήλους (Α.Υ), αφού ο Κ.Π.Δ., ο Ν. 2226/1994, ο Ν. 2800/2000 και ο Ν. 3686/2008, διευκρινίζουν και εκθέτουν στην πραγματικότητα την ισονομία και ισοπολιτεία, που πρέπει να εφαρμόζεται.

Δεν είναι επίσης καθόλου υπερβολικό να υποστηρίζει κανείς ότι, αναιτιολόγητα δεν έχουν προαχθεί στους επόμενους βαθμούς, όπως ορίζει ο Ν.3686/2008, σχετικά με την εξέλιξη Αστυφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων.
Ως παρείσακτοι μοιάζει να υπηρετούν μαζί στα ίδια ωράρια, στις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους κινδύνους, με τους συναδέλφους τους, που για ανεξήγητο λόγο, μόνο αυτοί προσφωνούνται (Α.Υ), προάγονται στους επόμενους βαθμούς και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την Ιεραρχία, ενώ στην πραγματικότητα είναι ίδιοι και προσφέρουν μαζί τα μέγιστα στις υπηρεσίες όπου υπηρετούν.

Ως μάχιμοι με επάρκεια σε γραμματικές γνώσεις, απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου, αρκετοί από αυτούς έχοντας αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις από ιδιαίτερες πολυήμερες έως και πολύμηνες εκπαιδεύσεις ακόμα και στο εξωτερικό, σε θέματα αντιμετώπισης διαφόρων τακτικών αλλά και εκτάκτων περιστατικών, προσδοκούν να κριθούν όπως ορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία.

Οι παραλήψεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, τους έχουν θέσει στο περιθώριο και τους έχουν υποβαθμίσει ανεξήγητα σε στάσιμους και βοηθητικούς πρέπει ν’ αρθούν.-

Πληροφορίες για το συντάκτη

Gorga News

Προσθήκη σχολίου

Κάνετε κλικ για να εισάγετε το σχόλιο σας

Top Post